Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
 • Gelieve onderstaande voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere transactie die wordt afgesloten op de e-commerce website van Soliste, vertegenwoordigd door Moranne Van Oers, met maatschappelijke zetel te :

Achterstraat 65

2910 Essen

BE079 544 6025

info@soliste.dance

 • Met ‘de onderneming’ wordt steeds verwezen naar Soliste. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Soliste.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Artikel 2: Prijzen en betaling
 • Vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro, inclusief BTW volgens het geldende tarief en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd
 • Betaling dient te gebeuren vóór verzending door particulieren, zakelijke klanten dienen de betaling te volbrengen binnen 20 dagen na ontvangst van hun factuur.
 • Facturen voor zakelijke klanten zijn betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldag op bankrekening BE17751212205021 van Soliste, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, verzenden we u een herinnering. Indien de factuur 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet betaald werd, wordt er een forfaitaire schadevergoeding van 10% aangerekend van de openstaande factuurbedragen met een minimum van 20 EUR per factuur. In overeenkomst met consumenten wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen  150 EUR) of 30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR). Bovendien wordt er een conventionele nalatigheidsintrest aangerekend aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering. Voor professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag. Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze betalingsverplichtingen. Geschillen en betwistingen omtrent facturen of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter Antwerpen of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen of de Ondernemingsrechtbank Antwerpen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
 • Voor grote bestellingen (>25 stuks) vragen wij een voorschot van 20% van het totaalbedrag. Deze bestellingen worden pas aanvaard nadat de betaling van het voorschot werd ontvangen.
 • Promoties zijn enkel geldig gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.
     Artikel 3: Aanbod
     • Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, kan het gebeuren dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Soliste kan niet garanderen dat de kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Soliste niet. Wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, is Soliste slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De onderneming is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
     • Bij specifieke vragen over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn-, of wijze,… wordt de klant verzocht vooraf contact op te nemen met Soliste via info@soliste.dance of via andere beschikbare kanalen.
     • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Soliste. Soliste kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.
     Artikel 4: Bestellingen
     • Bestellingen worden geplaatst online, via de website, zakelijke klanten kunnen bestellingen plaatsen via mail naar info@soliste.dance. 
     • Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling.
     • Om een bestelling te plaatsen moet u minimaal 18 jaar zijn. Minderjarigen mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij met toestemming van een ouder of voogd.
     • Voor grote bestellingen (>25 stuks) wordt een voorschot gevraagd van 20% van het totaalbedrag. Deze bestellingen worden pas aanvaard nadat de betaling van het voorschot werd ontvangen.
     Artikel 5: Levering
     • Levering gebeurt door Bpost. Voor de verzending van uw bestelling worden de gangbare tarieven van Bpost gehanteerd.
     • Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen geleverd binnen 30 dagen, te beginnen vanaf de dag na uw bestelling. De levertermijn bedraagt 14 – 28 werkdagen maar dit kan oplopen tot maximum 40 dagen, doordat alle producten zelfgemaakt zijn. Indien uw bestelling door omstandigheden niet geleverd kan worden binnen de geraamde leveringstermijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt de verwachte leverdatum meegedeeld. Indien gewenst kan u uw bestelling annuleren vanaf dat u op de hoogte bent gesteld van de laattijdige levering. Wanneer de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van de bestelde artikelen.
     • Wanneer de door de onderneming geleverde goederen beschadigd geraakt zijn tijdens het transport of niet overeenstemmen met de artikelen die u had besteld, wordt de klant geacht dit te melden en de artikelen terug te sturen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst. Ontvangen wij geen dergelijke kennisgeving, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.
     • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het correcte leveringsadres door te geven. Foutieve leveringsinformatie zou bijkomende kosten kunnen opleveren.
     • Soliste kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade van laattijdige of niet-levering door het transportbedrijf dat door de onderneming werd aangesteld. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid van de onderneming beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werd ontvangen.
     Artikel 6: Voorbehoud van eigendom
     • Alle goederen blijven exclusieve eigendom van Soliste, tot op het moment van gehele betaling door de klant.
     • De klant verbindt zich er toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Soliste te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen zeggen.
     Artikel 7: Vragen en klachten
     • Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen verstuurd worden naar het e-mailadres info@soliste.dance
     • Klachten dienen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling gecommuniceerd te worden via e-mail. Alles wordt in het werk gesteld om uw klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien uw klacht niet onmiddellijk opgelost kan worden, wordt er een vermoedelijke termijn meegedeeld. Verder zal u op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen omtrent uw klacht.
     • Klachten en geschillen kunnen ook gemeld worden via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform. De website van het ODR is http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
     Artikel 8: Garantie
     • Soliste staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de redelijke eisen van degelijkheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. De onderneming is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondegelijk of incompleet is, dan dient de klant deze gebreken binnen 14 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Soliste, alvorens over te gaan tot terugzending.
     • Soliste kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de door de onderneming geleverde producten.
     • Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van materiaal-, of fabricagefouten. De garantietermijn bedraagt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Bij gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vervalt de garantie.
     • Voor kleurafwijkingen kunnen wij helaas niet instaan. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.
     Artikel 9: Overmacht
     • Soliste kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet nakomen van verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen. Bijvoorbeeld: gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten.
     • Indien het wegens dergelijke omstandigheden onmogelijk wordt voor de onderneming om de bestelde goederen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde goederen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.
     Artikel 10: Auteurs-, en kopierecht
     • De inhoud van deze website en andere publicaties van Soliste zijn eigendom of staan onder licentie van Soliste of worden gebruikt met toestemming van de eigenaar. Tenzij met toestemming is reproductie verboden.
     Artikel 11: Privacy
     • Door het plaatsen van een bestelling stemt de klant uitdrukkelijk in akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Met dit akkoord stemt de klant in met de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals o.a.: administratie van het klantenbestand, beheer van bestellingen, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden, leveringen en facturen.
     • Soliste verbindt zich ertoe discreet en zorgvuldig met klantgegevens om te gaan. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld worden.
     Artikel 12: Cookies
     • Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
      • ‘First Party cookies’ zijn technische cookies die worden gebruikt door de bezochte site zelf met als doel de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld: instellingen die de gebruiker bij vorige bezoeken aan de site heeft gedaan.
      • ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig van de website zelf zijn maar van derden, bv: een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Voor deze cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan via een balk bovenaan of onderaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website niet verhindert.
     • U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicatie niet zal kunnen gebruiken.
     • Door gebruik te maken van de website van Soliste, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
     Artikel 13: Herroepingsrecht
     • De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst aangaande niet-gepersonaliseerde en niet beschadigde artikelen zonder opgave van reden te herroepen.
     • Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending fysiek in het bezit krijgt.
     • Indien de klant het herroepingsrecht wilt uitoefenen, dient de klant Soliste hiervan op de hoogte te stellen via een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld schriftelijk per post naar Achterstraat 65, 2910 Essen of per e-mail naar info@soliste.dance.
     • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

     Gevolgen van de herroeping

     Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

     Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

     U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

     Artikel 14: Toepasselijk recht
     • Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
     • Bij gerechtelijke geschillen zijn de rechtbanken van de woonplaats van de consument bevoegd.